Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Kategoria: Podatki

Liczba odwiedzin kategorii: 7127
Sprawy możliwe do załatwienia w urzędzie
Nr. Nazwa pozycji
1 Stawka podatku rolnego na 2024 rok
2 Stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok
3 Wydanie zaświadczenia o figurowaniu/nie figurowaniu w ewidencji podatkowej
4 Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.
5 Umorzenie podatku, odsetek za zwłokę.
6 Zastosowanie ulgi inwestycyjnej wraz z zestawieniem poniesionych wydatków inwestycyjnych z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.
7 Zwolnienie z podatku rolnego gruntów zakupionych na utworzenie nowego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa; gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz inne.
8 Rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej.
9 Aktualne informacje i deklaracje w sprawie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych.
10 Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej.
11 Stawki podatku od środków transportowych na 2024 rok
12 Zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
13 Zwolnienie od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej