Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 9
Nazwa pozycji: Powiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy Jodłowa.
Data publikacji: 2003-10-06
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Tekst archiwalny z dnia: 2003-10-06

G.341-13/03

Urząd Gminy Jodłowa

39 – 225 Jodłowa

woj. podkarpackie

(014) 68 33 053

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na Wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy Jodłowa.

Przedmiot zamówienia precyzuje przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna, które są elementem niniejszej specyfikacji.

Roboty należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami. Do robót należy zastosować materiały gwarantujące wysoką jakość, posiadające odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie:

przetargu nieograniczonego

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

Zakład Budowlano-Montażowy

inż. Edward Zborowski

39-200 Dębica

ul. Witosa 5/34

z ceną ofertową: 42.158,00zł. brutto

/ słownie: czterdzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych 00/100 /

Jodłowa, dnia 2003.10.01

Z poważaniem

Wójt Gminy Jodłowa

mgr Władysław Kita