Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 2
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro
Data publikacji: 2003-09-17
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Treść archiwalna z dnia: 2003-09-30

G.341-12/03

Gmina Jodłowa

39-225 Jodłowa

woj. podkarpackie

(014) 68 33 053

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Remont i modernizacja drogi nr 353 i części drogi nr 481 położonej w Zagórzu

Zadanie 1: Wykonanie remontu i modernizacji drogi nr 353 i części drogi nr 481 położonej w Zagórzu

Wymagany termin wykonania zamówienia:

2003-10-31

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

bezpłatnie można odebrać w: 

Urząd Gminy Jodłowa

39-225 Jodłowa w pokoju nr 10

w godzinach od godz.8.00-15.00

Oferty należy składać do dnia 2003-09-25 do godz. 8.45 w:

Urząd Gminy Jodłowa

39-225 Jodłowa

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2003-09-25 o godz. 9.00 w:

Urząd Gminy Jodłowa

39-225 Jodłowa w pokoju 15

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych:

a) posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b) posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c) dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

d) znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.

Zadanie nr 1 Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena za wykonanie całości zadania - 100%

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych..

Wójt Gminy Jodłowa

mgr Władysław Kita