Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 5
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro
Data publikacji: 2003-08-27
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Treść archiwalna z dnia: 2003-09-17

G.341-9/03

Gmina Jodłowa

39-225 Jodłowa

woj. podkarpackie

pow. dębicki, tel. (014) 6833053

e-mail: ugjodlowa@poczta.onet.pl.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Wykonanie prac renowacyjno – rekonstrukcyjnych cmentarza wojennego nr 231 w Jodłowej

Zadanie 1: wykonanie prac renowacyjno – rekonstrukcyjnych cmentarza wojennego nr 231 w Jodłowej.

Wymagany termin wykonania zamówienia:

2003-11-15

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

bezpłatnie można odebrać w :

Urząd Gminy Jodłowa,

39-225 Jodłowa,

pokój nr 10 w godzinach 8.00 – 15.00

Oferty należy składać do dnia

2003-09-04 do godz. 9.00 w:

Urząd Gminy Jodłowa

39 – 225 Jodłowa

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu

2003-09-04 o godz. 9.15 w:

Urząd Gminy Jodłowa

39 – 225 Jodłowa w pokoju 15

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych:

a) posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b) posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c) dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznymi technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

d) znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.

Zadanie nr 1

cena – 100%

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych

Z poważaniem

Wójt Gminy Jodłowa

mgr Władysław Kita