Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Uchwała Nr XXVIII/54/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jodłowa
 

Uchwała Nr XXVIII/54/05
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 6 grudnia 2005r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jodłowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806 , z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,poz. 1568,z 2004r.Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz. 1203 i Nr 167,poz 1759 oraz z 2005r.Nr 172,poz.1441i Nr 175,poz.1457), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84, Nr 200,poz. 1683 , z 2003r. Nr 96,poz. 874, Nr 110,poz. 1039 i Nr 188,poz.1840, Nr 200,poz.1953 i Nr 203,poz.1966,z 2004r.Nr 92,poz.880 i 884,Nr 96,poz. 959 i Nr 123,poz.1291 i Nr 281,poz.2782 oraz z 2005r. Nr 130,poz.1087,Nr 143,poz.1199,Nr 164,poz.1365,Nr 167,poz.1399,Nr.169,poz.1419,Nr 175,poz.1462 i Nr 179,poz.1484) oraz art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. z 2005r.Nr 190,poz.1606)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Jodłowa w następujących wysokościach:

 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 roku:
  a) od 3,5 ton do 4,5 tony włącznie - 460,00 zł
  b) powyżej 4,5 ton do 5,5 ton włącznie - 470,00 zł
  c) powyżej 5,5 ton do 7,00 ton włącznie - 500,00 zł
  d) powyżej 7,00 ton do 9,00 ton włącznie - 550,00 zł
  e) powyżej 9,00 ton i poniżej 12 ton - 560,00 zł
 2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego od dnia 1 stycznia 1995 roku:
  a) od 3,5 ton do 4,5 tony włącznie - 450,00 zł
  b) powyżej 4,5 ton do 5,5 ton włącznie - 460,00 zł
  c) powyżej 5,5 ton do 7,00 ton włącznie - 490,00 zł
  d) powyżej 7,00 ton do 9,00 ton włącznie - 540,00 zł
  e) powyżej 9,00 ton i poniżej 12,00 ton - 550,00 zł
 3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, posiadającego katalizator – bez względu na datę produkcji:
  a) od 3,5 ton do 4,5 ton włącznie - 440,00 zł
  b) powyżej 4,5 ton do 5,5 ton włącznie - 450,00 zł
  c) powyżej 5,5 ton do 7,00 ton włącznie - 480,00 zł
  d) powyżej 7,00 ton do 9,00 ton włącznie - 530,00 zł
  e) powyżej 9,00 ton i poniżej 12,00 ton - 540,00 zł
 4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 roku:
  a) od 3,5 ton do 7,00 ton - 1.300,00 zł
  b) powyżej 7,00 ton do 9,00 ton - 1.350,00 zł
  c) powyżej 9,00 ton i poniżej 12,00 ton - 1.400,00 zł
 6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego od dnia 1 stycznia 1995 roku:
  a) od 3,5 ton do 7,00 ton - 1.250,00 zł
  b) powyżej 7,00 ton do 9,00 ton - 1.300,00 zł
  c) powyżej 9,00 ton i poniżej 12,00 ton - 1.350,00 zł
 7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, posiadającego katalizator – bez względu na datę produkcji:
  a) od 3,5 ton do 7,00 ton - 1.240,00 zł
  b) powyżej 7,00 ton do 9,00 ton - 1.290,00 zł
  c) powyżej 9,00 ton i poniżej 12,00 ton - 1.340,00 zł
 8. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
 9. od przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1994r. z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
  a) od 7,00 ton do 10,00ton - 520,00 zł
  b) powyżej 10,00 ton i poniżej 12 ton - 770,00 zł
 10. od przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1995roku, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
  a) od 7,00 ton do 10,00 ton - 510,00 zł
  b) powyżej 10,00 ton i poniżej 12 ton - 760,00 zł
 11. od przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
 12. od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 roku w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
  a) mniej niż 20 miejsc - 1.250,00 zł
  b) od 20 miejsc do 29 miejsc - 1.400,00 zł
  c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.770,00 zł
 13. od autobusu wyprodukowanego od dnia 1 stycznia 1995roku w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
  a) mniej niż 20 miejsc - 1.230,00 zł
  b) od 20 miejsc do 29 miejsc - 1.380,00 zł
  c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.770,00 zł
 14. od autobusu , którego jedynym źródłem zasilania jest gaz- bez względu na datę produkcji w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
  a) mniej niż 20 miejsc - 1.000,00zł
  b) od 20 miejsc do 29 miejsc - 1.200,00zł
  c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.400,00zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XII/50/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jodłowa /Dz.Urz.Woj.Podkarp. Nr 177,poz. 2716/.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

 
  Data publikacji   2006-02-16Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1332498