Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Drukuj
Grupa: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nr pozycji 2
Nazwa pozycji: Zarządzenie Nr 2/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 roku
Data publikacji: 2006-02-03
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

ZARZĄDZENIE Nr 2/06
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 19 stycznia 2006 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 75, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXVIII/49/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Jodłowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 roku.

Przedmiotem konkursu będą następujące zadania:

  1. organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców gminy według obowiązującego preliminarza rozgrywek,
  2. prowadzenie sekcji i szkoleń w zakresie czynnego uprawiania sportu oraz stwarzanie warunków dla rozwoju różnych dyscyplin sportu i udziału w zawodach sportowych,
  3. prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi mieszkańcami gminy.

§ 2

Szczegółowe zasady konkursu ofert zawiera Regulamin konkursu ofert, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0