Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Drukuj
Grupa: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji: Zarządzenie Nr 1/06 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Data publikacji: 2006-02-03
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Zarządzenie Nr 1/06
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 12 stycznia 2006 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy znajdujący się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia na okres trzech lat z przeznaczeniem na punkt apteczny.

§ 2. Wykaz, o którym mowa podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jodłowa a informacja o wywieszeniu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0