Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   99
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 96/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gm.Jodłowana 2005 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej...
 

ZARZĄDZENIE NR 96/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 31 grudnia 2004 r.

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Jodłowa na 2005 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Na podstawie m. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) art. 126 ust. 1, pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póź. zm.) i Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz.1077 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr XX/64/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Jodłowa na 2005 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowy plan dochodów i wydatków budżetu gminy Jodłowa na 2005 roku, zwany układem wykonawczym, który obejmuje:

 1. dochody budżetowe na kwotę 7.606.795 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 2. wydatki budżetowe na kwotę 9.377.795 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 3. przychody budżetu na kwotę 2.140.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 4. rozchody budżetu na kwotę 369.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

 1. Zatwierdza się plany finansowe na 2005 rok:

 1. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie; z tego:
  - dotacje - 775.188 zł
  - wydatki - 775.188 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 2. Plan finansowy innych zadań zleconych gminie ustawami; z tego:
  - dotacje - 843 zł
  - wydatki - 843 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do realizacji budżetu od 1 stycznia 2005 r.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-02-24Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167455