Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   96
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 97/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Jodłowa na grudzień 2004 roku.
 

ZARZĄDZENIE NR 97/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 31 gruadnia 2004 r.

w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Jodłowa na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź.zm.) i art. 29 ust. 2-7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. , Nr 15, poz. 148 z póź. zm.) oraz uchwały Nr XX/64/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie: budżetu Gminy Jodłowa na 2005 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Jodłowa na 2005 rok, jak w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
  2. Zobowiązuje się Urząd Gminy do przekazania jednostkom organizacyjnym informacji o wynikających z harmonogramu kwotach dochodów i wydatków budżetu.
  3. Środki na zadania inwestycyjne i na wydatki jednorazowe, przekazywane będą w terminach wynikających z zawartych przez jednostki umów (porozumień).
  4. Dla poniesienia przez jednostkę organizacyjną jednorazowego wydatku wyższego niż wielkość wynikającą z harmonogramu, niezbędna jest zgoda Wójta Gminy Jodłowa.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-02-24Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2183792