Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   49
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 49/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 październik 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2005 rok
 

ZARZĄDZENIE NR 49/05
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 7 października 2005 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póź.zm.) art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, z póź.zm.), uchwała Nr XX/64/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie: budżetu Gminy Jodłowa na 2005 rok z późniejszymi zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany budżetu i w budżecie gminy Jodłowa na 2005 rok:

I. DOCHODY

 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 15.513 zł - jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym: dotacje na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 9.300 zł – jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia.
 2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę: 47.200 zł - jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia,

II. WYDATKI

 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 59.813 zł - jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
 2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości: 59.313 zł, w tym:
  - zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami – 9.300 zł - jak w załączniku nr 4 do zarządzenia,
  b) wydatki majątkowe – 500 zł- jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.
 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 91.500 zł - jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
 4. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje wydatki bieżące w wysokości: 91.500 zł.

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

 • dochody ogółem: 7.768.767 zł
 • wydatki ogółem: 9.301.157 zł
 • przychody ogółem: 1.901.390 zł
 • rozchody ogółem: 369.000 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-10-19Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:    
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1787959