Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   45
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 45/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu
 

ZARZĄDZENIE NR 45/05
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 23 września 2005 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu

Na podstawie art.30 ust l i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) raz art.49 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póz. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/36/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, zarządza się, co następuje:

§1

  1. W związku z ubieganiem się o udzielenie pożyczki w Banku Ochrony Środowiska S.A. - Oddział w Tarnowie w kwocie 600.000,00 zł postanawia się wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki.
  2. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2005 roku, tj. sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej" - część I i II wykończeniowa.
  3. Wypłata kredytu nastąpi w 2005 roku, w jednej transzy w wysokości: 600.000,00 zł.
  4. Zobowiązanie z pożyczki łącznie z odsetkami i z weksla „in blanco" pokryte będzie w latach 2006-2011 z dochodów własnych budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości.

§2

Opinia zostanie przekazana kredytodawcy - Bankowi Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Tarnowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-10-18


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1785064