Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Drukuj
Grupa: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nazwa pozycji: Kontrole zewnętrzne 2021 rok
Data publikacji: 2021-04-16
Osoba, która stworzyła pozycję:  Lucyna Gajda
Osoba odpowiedzialna za tresć: mgr Małgorzata Mikrut

1. W dniu 12 lutego 2021 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy przeprowadziła czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku Zespołu Szkół w Jodłowej dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (kontrola sprawdzająca) oraz postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2065) wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich  uzależnionymi.

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych znajduje się u Sekretarza Gminy, pok. nr 10.

2. W miesiącu listopadzie 2021 r. Izba Administracji Skarbowej w Dębicy przeprowadziło audyt w Gminie Jodłowa z zakresu prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi za 2018 rok.

Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu znajduje się u Sekretarza Gminy, pok. nr 10.