Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Drukuj
Grupa: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nazwa pozycji: Kontrole zewnętrzne 2020 rok
Data publikacji: 2020-07-16
Osoba, która stworzyła pozycję:  Lucyna Gajda
Osoba odpowiedzialna za tresć: mgr Małgorzata Mikrut

1. W dniach 3-4, 6-7 i 10 lutego 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle Wydział Kontroli Płatników Składek przeprowadził kontrolę płatnika składek w Urzędzie Gminy Jodłowa.

Protokół kontroli znajduje się u Sekretarza Gminy, pok. nr 10.

2. W dniach od 12 maja do 26 czerwca 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie przeprowadziła kontrole kompleksową gospodarki finansowej Gminy Jodłowa.

Protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne oraz odpowiedź na wystąpienie pokontrolne znajdują się u Sekretarza Gminy, pok. nr 10.

3. W dniu 2 czerwca 2020 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy przeprowadziła czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku Urzędu Gminy Jodłowa dot.przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (kontrola sprawdzająca) oraz postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych znajduje się u Sekretarza Gminy, pok. nr 10.

4. W dniu 14 września 2020 r. Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę w celu sprawdzenia  przestrzegania przez Urząd Gminy Jodłowa stosowania przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. 

Protokół kontroli znajduje się u Sekretarza Gminy, pok. nr 10.

5. W dniach od 14 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r. Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie przeprowadziła w Gminie Jodłowa czynności w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na latach 2014-2020 w zakresie projektu: Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa.

Protokół oględzin oraz protokół z przeprowadzonych czynności znajdują się u Sekretarza Gminy,pok. nr 10.

6. W dniach od 16 grudnia 2020 r. do 4 marca 2021 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa przeprowadziło w Gminie Jodłowa kontrolę prawidłowości realizacji projektu grantowego w ramach umowy o powierzenie grantu nr 1152/2020.

Informacja pokontrolna znajduje się u Sekretarza Gminy, pok. nr 10.