Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Drukuj
Grupa: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nazwa pozycji: Kontrole zewnętrzne 2019 rok
Data publikacji: 2020-07-16
Osoba, która stworzyła pozycję:  Lucyna Gajda
Osoba odpowiedzialna za tresć: mgr Małgorzata Mikrut

1. W dniu 6 marca 2019 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy przeprowadziła czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku Zespołu Szkół w Jodłowej dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1951), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych, decyzje i postanowienia znajdują się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa

2. W dniach od 1 kwietnia do 17 maja 2019 r. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Wydział Finansów i Budżetu przeprowadził kontrolę problemową dot. prawidłowości i terminowości pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2018 roku.

Wystąpienie pokontrolne oraz odpowiedź na wystąpienie pokontrolne znajdują się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

3. W dniu 2 sierpnia 2019 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Rzeszowie  przeprowadziło kontrolę problemową z zakresu prowadzenia, aktualizacji i udostępniania rejestru wyborców oraz wykorzystania dotacji przeznaczonej na ten cel.

Sprawozdanie pokontrolne znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa

4. W dniu 23 sierpnia 2019 r. Archiwum Narodowe w Krakowie przeprowadziło kontrolę postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jodłowej, bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tych materiałów lub dokumentacji.

Protokół kontroli oraz wystąpienie pokontrolne znajdują się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa

5. W dniach od 30 września do 3 października 2019 r. Urząd Marszałkowski  Województwa Podkarpackiego przeprowadził kontrolę na miejscu w trakcie realizacji projektu pn. Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa 4.3.1. Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 .

Protokół z oględzin oraz informacja pokontrolna znajdują się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa