Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WŁADZE, BUDŻET
 
  Grupa:   WŁADZE, BUDŻET
  Nazwa pozycji   Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej
 

Zakład działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 2016r ,poz.573 z późn.zm/
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2016r.,poz.1870 z późn. zm./
 3. Uchwały Nr XXXI/179/97 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 25 czerwca 1997r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego z późn.zm.
 4. Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej.

Przedmiotem działania Zakładu jest:

 1. gromadzenie i utylizacja odpadów poprzez:
   • eksploatację wysypiska odpadów komunalnych w Jodłowej,
   • odbieranie od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy odpadów komunalnych zgromadzonych w odpowiednich pojemnikach,
   • prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
   • prowadzenie sortowni odpadów komunalnych oraz zagospodarowania odpadów nadających się do ponownego przerobienia i ich zbywanie,
   • likwidowanie - na zlecenie Wójta Gminy – dzikich wysypisk odpadów
 2. zapewnienie odbioru i oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenie w wodę poprzez:
   • eksploatacja oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych i zbiorowe odprowadzanie ścieków
   • planowanie i realizację zadań rocznych w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków.
   • wykonywanie remontów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych.
   • budowa nowych urządzeń i sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych,
   • świadczenie innych usług związanych z gospodarką wodno – ściekową.
 3.  prowadzenie dokumentacji urządzeń i sieci kanalizacyjnych.

AKTUALNA TREŚĆ STATUTU

 • Uchwała Nr IV/8/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej
 • Uchwała Nr VII/38/11 Rady Gminy Jodłowa  z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej
 • Uchwała Nr XX/30/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej
 • Uchwała Nr XXXI/57/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej
   
    Data publikacji   2003-05-13


  Osoby odpowiedzialne:
  Kierownik GZGK
  mgr Wojciech Szot
  Główny księgowy
  Marta Podrazik
  Tel: 14 630 20 28
  Konserwator
  Jan Antas
  Kierowca - operator maszyn specjalnych
  Jan Koznecki
  Kierowca samochodu ciężarowego
  Sylwester Janiga
  Informacje wprowadziła
  mgr Elżbieta Stanula
  Tel: 14 630 20 09
  14 683 30 53 wew. 109


  Załączniki:
  Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
   
    Ilość odwiedzin: 1903610