Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Drukuj
Grupa: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nazwa pozycji: Kontrole zewnętrzne 2017 rok
Data publikacji: 2018-07-30
Osoba, która stworzyła pozycję:  Lucyna Gajda
Osoba odpowiedzialna za tresć: mgr Małgorzata Mikrut

1. W dniu 12 maja 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przeprowadził doraźną kontrolę w okresie trwałości projektu  PSeAP ? Podkarpacki System e-Administracji Publicznej  zrealizowanego w ramach osi priorytetowej III ? Społeczeństwo informacyjne -Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013w przedmiocie weryfikacji wykorzystania przez Gminę Jodłowa zakupionego sprzętu i oprogramowania zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.

Informacja pokontrolna znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

2. W dniu 30 listopada 2017 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy przeprowadziła czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku Urzędu Gminy Jodłowa dot.przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1951), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe  substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi. Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych, wyjaśnienia, decyzje i postanowienia oraz informacje o wykonaniu zaleceń znajdują się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa