Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 44
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
Data publikacji: 2005-04-11
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

G.341-2/05
Jodłowa, 2005-04-11

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie modernizacji ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dębowej polegającej na przebudowie ogrodzenia boiska sportowego

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Jodłowa
woj.Podkarpackie
39-225 Jodłowa
www.ug.jodlowa.itl.pl/bip
E-mail: ug_jodlowa@wp.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 - 15.00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie w Urzędzie Gminy Jodłowa, woj.Podkarpackie, 39-225 Jodłowa, w godzinach od 8.00 - 15.00, pok. nr 10

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Projektowana przebudowa ogrodzenia boiska szkolnego obejmuje całkowitą wymianę istniejących słupków ogrodzeniowych wraz z wykonaniem nowych fundamentów betonowych, niezbędnych do ich zakotwienia. Do wykonania fundamentów należy zastosować beton B-15.W obrębie dolnych i górnych krawędzi, fundamenty należy zazbroić podłoże prętami 2 x 2 Fi = 12 mm. Grubość posadowienia fundamentów 1.20 m poniżej przyległego terenu; fundamentu zabetonować do poziomu terenu. Po ustawieniu i zabetonowaniu nowych słupów ogrodzeniowych nad poszczególnymi odcinkami fundamentów należy uzupełnić betonowy cokolik ogrodzenia. W punktach załamania linii ogrodzenia, słupy skrajne, słupy przelotowe należy wykonać wg. rysunków znajdujących się w projekcie budowlanym / projekt do wglądu w UG Jodłowa /. W środku odcinka równoległego do podłużnej ściany budynku szkoły, ze względów konstrukcyjnych należy zamontować pośredni, rozdzielczy słup ogrodzeniowy. Rozstaw osiowy słupów ogrodzeniowych nie może przekroczyć 3.0 m. Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia należy zabezpieczyć przed korozją poprzez trzykrotne pomalowanie farbą chlorokauczukową.
Przebudowa ogrodzenia nie zmienia jego dotychczasowego usytuowania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

kod CPV : 45212221-1

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 2005.08.31

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

 • wykonawców którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
 • wykonawców którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów
 • wykonawców którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania
 • wykonawców którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków
 • wykonawców którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

Zamawiający odrzuca ofertę która:

 • jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert
 • zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny
 • w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny
 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium |                                                                          Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|cena za całość wykonania zadania |                                                     100 |
---------------------------------------------------------------------------

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Gmina Jodłowa
woj.Podkarpackie
39-225 Jodłowa
Pokój nr 10
do dnia 2005-04-27 do godz. 8.30

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2005-05-27

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita