Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   89
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 87/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu
 

ZARZĄDZENIE NR 87/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 6 grudnia 2004 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu

Na podstawie art.30 ust. l i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.49 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z poz. zm.) oraz Uchwały Nr XVI/22/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, zarządza się, co następuje:

§1

1. W związku z ubieganiem się o udzielenie kredytu w kwocie 350.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Dębicy, Oddział w Jodłowej, wybranym zgodnie z prawem zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, postanawia się wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu.

2. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2004 roku, tj. sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej"

3. Wypłata kredytu nastąpi w 2004 roku, w jednej transzy w wysokości: 350.000.00 zł

4. Zobowiązanie z kredytu łącznie z odsetkami i z weksla „in blanco" pokryte będzie w latach 2005-2009 z dochodów własnych budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości.

§2

Opinia zostanie przekazana kredytodawcy - Bankowi Spółdzielczemu w Dębicy O/Jodłowa.

§3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-02-18


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2172578