Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji: Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej
Data publikacji: 2003-05-13
Osoba, która stworzyła pozycję:  Lucyna Gajda
Osoba odpowiedzialna za tresć: mgr Elżbieta Stanula

Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej  działa w szczególności na podstawie przepisów :

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2023r.,poz.40 z późn.zm/;
 2. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  /Dz. U. z 2022 r. poz.2230/ 
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r.poz. 1634 z późn. zm./;
 4. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn.zm.)
 5. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r.poz. 530);
 6. ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900);
 7. ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r poz.60 z późn.zm.);
 8. aktu o jego utworzeniu;
 9. statutu Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej.

Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej prowadzi wspólną obsługę  finansową, rachunkową, administracyjną  i organizacyjną  następujących jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwanych dalej jednostkami obsługiwanymi:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej;

2) Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej;

3) Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Marii Konopnickiej w Jodłowej;

4) Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Zbyszka Cyganiewicza w Jodłowej.

Do zakresu działania Centrum Usług Wspólnych należy:

1)      obsługa finansowa jednostek obsługiwanych, a w szczególności:

a)   prowadzenie obsługi bankowej, w tym wykonywanie dyspozycji  środkami pieniężnymi,

b)   bieżący nadzór nad realizacją planów finansowych,

c)   opracowywanie na wniosek  kierowników jednostek obsługiwanych planów finansowych i ich  zmian,

d)   opracowywanie bieżących informacji o sytuacji finansowej i realizacji planów finansowych,

e)   gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej,

f)    sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych,

g)  dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym  świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US, itp.,

h)  ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

i)   sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji finansowych   i innych wymaganych przepisami prawa,

j)    sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań GUS,

k)   prowadzenie obsługi finansowo księgowej Funduszy Świadczeń Socjalnych Centrum    i jednostek obsługiwanych oraz prowadzenie  Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej obsługującej pracowników jednostek obsługiwanych,

l)   rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela;

2)      obsługa rachunkowa jednostek obsługiwanych, a w szczególności:

a)   opracowywanie wewnętrznych uregulowań w zakresie rachunkowości, w tym  określenie zasad (polityki) rachunkowości oraz innych instrukcji i procedur,

b)   prowadzenie całości rachunkowości, w tym sporządzanie    sprawozdań finansowych   i budżetowych,

c)  prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

d)  koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych jednostek obsługiwanych i prowadzenie ewidencji, przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów  i pasywów,

e)   prowadzenie rachunkowości i rozliczanie zadań realizowanych przez jednostki obsługiwane ze środków dotacji budżetu państwa oraz środków zewnętrznych,

f)   gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości;

3)   obsługa administracyjna i  organizacyjna jednostek obsługiwanych, a w szczególności:

a)   prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników jednostek obsługiwanych, w tym teczek akt osobowych,

b)   prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,

c)   współpraca z dyrektorami jednostek  obsługiwanych w zakresie realizacji rządowych programów pomocowych, w tym rozliczanie przyznanych dotacji,

d)   realizacja zadań z zakresu najmu lokali w jednostkach obsługiwanych,

e)   prowadzenie działań związanych z ochroną danych osobowych,

f)    prowadzenie składnicy akt,

g)   obsługa techniczno-organizacyjna remontów obiektów jednostek obsługiwanych oraz zadań inwestycyjnych;

4) realizacja innych zadań oświatowych, a w szczególności:

a)  obsługa finansowo ? księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

b)  obsługa finansowo ? księgowa oraz przyjmowanie zgłoszeń pracodawcówo zawieraniu umów z pracownikami młodocianymi i przygotowywanie projektów decyzji  o zwrocie kosztów kształcenia młodocianych, przygotowywanie zaświadczeń  o pomocy de minimis;

c) prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej,   

d) organizowanie i rozliczanie dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Jodłowa;

e) zapewnianie i rozliczanie bezpłatnego transportu oraz opieki dzieciom, uczniom i           młodzieży na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego,

f)   zwrot kosztów przejazdu dzieci, uczniów i  młodzieży oraz ich opiekunów do szkół lub ośrodków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,

g) sprawdzanie poprawności wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy   i w przypadku stwierdzenia braków, przygotowywanie wniosków o korektę;

h) przygotowywanie wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej       w ramach corocznej rezerwy MEN;

i) przygotowywanie wniosków o udzielenie dotacji na cele oświatowe oraz rozliczanie tych dotacji;

j) wykonywanie zadań  związanych z przyznawaniem uczniom stypendiów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe;

k) przygotowywanie i przedstawianie organom gminy sprawozdań i informacji z zakresu  realizacji planów finansowych Centrum i szkół, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych szkół za poprzedni rok szkolny oraz innych dotyczących działalności tych jednostek,

l) sprawowanie nadzoru finansowego i administracyjnego zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe,

ł) kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Jodłowa, prowadzenie ewidencji spełniania tego obowiązku oraz spraw związanych z jego egzekucją,

m) wykonywanie zadań związanych z załatwianiem indywidualnych spraw z zakresu          pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym m.in. przyjmowanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,

n) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń organów gminy oraz innych           dokumentów z zakresu oświaty, w tym dotyczących działalności jednostek           obsługiwanych,

o) wykonywanie uchwał i zarządzeń organów gminy z zakresu oświaty oraz         współdziałanie z dyrektorami jednostek obsługiwanych, Urzędem Gminy Jodłowa,          merytorycznymi komisjami Rady Gminy oraz związkami zawodowymi,
p) prowadzenie ewidencji publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

 

Osoby odpowiedzialne

Anna Nowak

Stanowisko: Dyrektor CUW


Katarzyna Kita

Stanowisko: Referent ds. księgowych

Barbara Kapłon

Stanowisko: inspektor ds.płac

Dorota Kaczka

Stanowisko: Główny księgowy

Tel: (014) 683 30 52

mgr Elżbieta Stanula

Stanowisko: Informacje wprowadziła

Tel: 14 630 20 09

14 683 30 53 wew. 109

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0