Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 64
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XX/64/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Jodłowa na 2005 rok
Data publikacji: 2005-01-18
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA NR XX/64/04
RADY GMINY JODŁOWA
 z dnia 28 grudnia 2004 r.

 w sprawie budżetu Gminy Jodłowa na 2005 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.„d”, lit.„i”, pkt 10, art. 51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 109 ust.1, art.122, art.124, art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póź. zm.) Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości: 7.606.795 zł, w tym:
  a) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami w kwocie: 776.031 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
  b) dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 35.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości: 9.377.795 zł, w tym:
 2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
  1) wydatki bieżące w wysokości: 6.668.795 zł, w tym:
  a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: 4.012.441 zł,
  b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości: 776.031 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
  c) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego - zakres i stawki dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.
  d) dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości: 144.000 zł,
  e) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 63.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
  f) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11
  2) wydatki majątkowe w wysokości: 2.592.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
  3) wydatki na obsługę długu publicznego – 117.000 zł

§ 3

 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.771.000 zł
 2. Ustala się rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 369.000 zł.
 3. Źródłem sfinansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2.140.000 zł, (w tym deficytu w wysokości 1.771.000 zł) ustala się kredyt bankowy lub pożyczki z funduszy celowych.
 4. Przychody związane z finansowaniem wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2.140.000 zł, w tym deficytu w wysokości 1.771.000 zł oraz rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 5. Prognozę sfinansowania długu publicznego przez Gminę określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4

 Tworzy się w budżecie Gminy rezerwy:

 1. ogólną w wysokości: 75.000 zł,
 2. celową w wysokości: 40.000 zł – z przeznaczeniem na realizacje nie zaplanowanych zadań w oświacie

§ 5

Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7

 Upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa do:

 1. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości do 100.000 zł,
 2. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 3. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie przesunięć w limitach wydatków obejmujących tylko wydatki tego samego działu.

§ 8

 Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0