Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 58
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XX/58/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Sekretarza Gminy Jodłowa
Data publikacji: 2005-01-11
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała Nr XX/58/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 28 grudnia 2004r.

uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Sekretarza Gminy Jodłowa

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz.717 i Nr 162,poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr XIV/5/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 lutego 2004r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Sekretarza Gminy Jodłowa.

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal