Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 57
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XX/57/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa
Data publikacji: 2005-01-11
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała Nr XX/57/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 28 grudnia 2004r.

w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591, z 2002r.Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153,poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001r.Nr 46,poz. 499, z 2002r. Nr 74,poz.676 i Nr 113, poz.984, z 2003r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

W statucie gminy Jodłowa, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/48/01 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Jodłowa, zmienionego uchwałą Nr XXVII/57/01 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 3 października 2001r. w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa, uchwałą Nr V/6/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa i uchwałą Nr VIII/25/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 83, poz. 1476 i 1477 oraz z 2003r. Nr 15, poz. 305 i Nr 65, poz. 1296) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 do statutu gminy Jodłowa § 15 ust. 4 pkt 10 otrzymuje brzmienie :
„10) powtórnego głosowania (tylko jawnego, jeśli wynik obliczenia głosowania dokonany przez dwóch lub więcej radnych daje różny wynik oraz w przypadku uzyskania równej liczby głosów „za” i „przeciw”)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal