Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 56
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XX/56/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2005 r.
Data publikacji: 2005-01-12
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwał Nr XX/56/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 28 grudnia 2004r.

 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz. z 2003r. Nr 80,poz.717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2002r. Nr 147,poz.1231 i Nr 167, poz.1372,z 2003r. Nr 80,poz.719 i Nr 122,poz. 1143 oraz z 2004r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001 i Nr 152, poz.1597)

Rada Gminy Jodłowa u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2005 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0