Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   81
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 79/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 

Zarządzenie Nr 79)04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 9 listopada 2004 r.

 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113.poz.984.Nr 153. poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ), art. 13 ust. l, art.35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25. poz. 253. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984. Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz.2058, z 2003 r. Nr l, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 i z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492 ) oraz § 9 ust. l i 2 załącznika do Uchwały Nr V/l3/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy Jodłowa oraz ich wydzierżawienia lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata ( zmienionej Uchwałą Nr X/39/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. ( Dz. Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 29,poz. 522 i Nr 131, poz. 1817 )

zarządzam, co następuje:

§1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część: działki nr 1821 ( l 0m2) położonej w Jodłowej, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia na okres 3 lat od l marca 2005 r. do 28 lutego 2008 r., z przeznaczeniem pod lokalizację obiektu tymczasowego ( kiosku ) na prowadzenie działalności handlowej z uwzględnieniem kolportażu prasy.

§2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jodłowa a informacja o wywieszeniu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-02-15Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2183630