Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   80
  Nazwa pozycji   Zarządzenie nr 78/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie projektu budżetu gminy Jodłowa na 2005 rok
 

ZARZADZENIE NR 78/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 09 listopada 2004 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Jodłowa na 2005 rok

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póź.zm.) oraz art. 119, art.120, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r - Nr 15, poz. 148 z póź.zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Wprowadza się projekt budżetu Gminy Jodłowa na 2005 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt budżetu gminy, o jakim mowa w § 1ust.1, stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy do czasu uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok, nie dłużej jednak, niż do 31 marca 2005 roku.

§ 3

 Projekt podlega przedstawieniu w terminie do 15 listopada 2004 roku:
- Regionalnej Izby Obrachunkowej - celem zaopiniowania
- Radzie Gminy Jodłowa

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-02-15Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2177923