Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Drukuj
Grupa: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nazwa pozycji: Kontrole zewnętrzne 2014 rok
Data publikacji: 2014-11-21
Osoba, która stworzyła pozycję:  Lucyna Gajda
Osoba odpowiedzialna za tresć: mgr Małgorzata Mikrut

Kontrole zewnętrzne Urzędu Gminy Jodłowa w 2014 roku


1. W dniach 8-12 września 2014 r. i 16-18 września 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle przeprowadził kontrolę płatnika składek

Protokół kontroli znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

2. W dniu 26 sierpnia 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przeprowadził kontrolę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013, której przedmiotem była Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku nr 85 w Dzwonowej na centrum kulturalno-sportowe z zapleczem dla OSP ? etap II.

Raport z czynności kontrolnych znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

3. W dniu 22 października 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przeprowadził kontrolę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013, której przedmiotem była Budowa placów zabaw dla dzieci przy SP2 i SP3 oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci w Jodłowej.

Raport z czynności kontrolnych znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

4. W dniach od 18 listopada 2014 r. do dnia 7 stycznia 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli  Delegatura w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę z zakresu wykonywania zadań  oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2011-2014.

Wystąpienie pokontrolne oraz odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne znajdują się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

5. W dniach 27-28 listopada 2014 r. i 27 stycznia 2015 r. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przeprowadził kontrolę problemową, której przedmiotem było zadanie realizowane w ramach umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Jodłowa o przekazanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn."Remont drogi gminnej "Zajedle" w m. Zagórze-Dzwonowa, nr ewid. dz. 619,9,76 w km 0+000-2+165", realizowanego w ramach wieloletniego programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność ? Rozwój".

Wystąpienie pokontrolne oraz odpowiedź na zalecenia pokontrolne znajdują się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

6. W dniu 4 grudnia 2014. Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie dokonał czynności  audytowych dotyczących prawidłowości realizacji zakresu rzeczowego oraz  wywiązywania się z obowiązków związanych z informacją i promocją projektu pn. "PSeAP ? Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Protokół z przeprowadzonych czynności znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.