Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 54
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XIX/54/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
Data publikacji: 2004-12-27
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA NR XIX/54/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póź.zm.) i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r - Nr 15, poz.148 z póź.zm.) oraz uchwała Nr XIII/60/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: budżetu Gminy Jodłowa na 2004 rok, Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje: 

§ 1

I. DOCHODY

 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 7.264 zł - jak w załączniku Nr 1 do uchwały
  w tym: dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości: 2.400 zł,

II. WYDATKI

 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 92.451 zł - jak w załączniku nr 2 do uchwały.
 2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości: 89.873 zł, w tym:
  – zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami – 500 zł – jak w załączniku nr 3 do uchwały,
  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.811 zł
  b) wydatki majątkowe – 2.578 zł - na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – zakup systemu selektywnego włączania syren alarmowych w OSP w Dzwonowej.
 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 85.187 zł - jak w załączniku Nr 2 do uchwały
 4. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 3 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości: 81.109 zł; w tym:
  – zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami – 500 zł - jak w załączniku nr 3 do uchwały,
  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.636 zł
  – rezerwa celowa – 9.000 zł
  b) wydatki na obsługę długu publicznego – 4.078 zł

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

 • dochody ogółem: 7.290.555 zł 
 • wydatki ogółem: 7.545.078 zł
 • przychody ogółem: 549.523 zł
 • rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0