Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 50
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XIX/50/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie darowizny działek
Data publikacji: 2004-12-21
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała Nr XIX/50/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 7 grudnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie darowizny działek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art.13 ust. 2 w związku z art.. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr l26, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z. 2003 r. Nr l, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz.39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz.880, Nr 240, poz. 2408 ), § 8 Załącznika do uchwały Nr V/12/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy Jodłowa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urzędowy Woj. Podkarpackiego Nr 29, poz. 522 i Nr 131, poz. 1817)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ l.

W uchwale własnej Nr XVII/28/04 z dnia 13 sierpnia 2004r. w sprawie darowizny wprowadza się następujące zmiany: §1 punkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) działka nr 2142/6 o powierzchni 0,00 ha (9 m2),"

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

 

Uzasadnienie

Wójt Gminy Jodłowa decyzją z dnia 12 sierpnia 2004r. Znak: G.7430-2-6-28/04 zatwierdził z urzędu projekt podziału nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jodłowa oznaczonej numerem 2142/2 o powierzchni 0,58ha na następujące działki: 2142/3 o powierzchni 0,01 ha, 2142/4 o powierzchni 0,00ha (24m2) i 2142/5 o powierzchni 0,57ha. W/w podział ma na celu uregulowanie przebiegu drogi powiatowej i jest związany z przebudową drogi powiatowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1554 ( droga nr 1310 Bielowy- Jodłowa). Wydzielone działki nr 2142/3 o powierzchni 0,01 ha i nr 2142/4 o powierzchni 0,00ha ( 24m2) zgodnie z mapą podziału przeznaczone były na uregulowanie przebiegu drogi powiatowej. Stąd też Rada Gminy Jodłowa w swojej uchwale Nr XVII/28/04 z dnia 13 sierpnia 2004r. w sprawie darowizny działek wyraziła zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Dębickiego m. in. działek nr 2142/3 i 2142/4 (punkt 4 i 5 §1).

Dnia 28 października 2004r. Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy zwrócił się do Urzędu Gminy Jodłowa z wnioskiem o zatwierdzenie projektu podziału już wydzielonej nieruchomości nr 2142/3. Konieczność tego podziału uzasadnił nowymi uzgodnieniami pomiędzy Zarządem Dróg Publicznych jako inwestorem a firmą,, BIF Consulting"- Biuro Inżynierskie Fijałkowski, będącym wykonawcą projektu przebudowy drogi powiatowej.

W wyniku podziału działka nr 2142)3 podzieliła się na działki nr: 2142/6 o powierzchni 0,00 ha (9 m2) i 2142/7 o powierzchni 0,01 ha, z czego na poszerzenie w/w drogi powiatowej zostanie przeznaczona działka nr 2142/6 o powierzchni 0,00 ha (9 m2). Dlatego też Rada Gminy Jodłowa wyraża zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Dębickiego działki nr 2142/6 i stąd konieczna jest zmiana punktu 4 uchwały z dnia 12 sierpnia 2004 r.