Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 44
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XIX/44/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
Data publikacji: 2005-01-12
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała Nr XIX/44/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 7 grudnia 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

Na podst.art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591, z 2002r. Nr 23,poz. 220,Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153,poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) , w związku z uchwałą Nr III/68/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie zasad ustalania i wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Rada Gminy Jodłowa u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Ustala się dietę w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) dla radnych za udział w sesjach Rady Gminy oraz dla radnych będących członkami stałych i doraźnych Komisji Rady Gminy - za udział w posiedzeniach tych Komisji .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Traci moc uchwała Nr III/70/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal