Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 42
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XIX/42/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
Data publikacji: 2005-01-19
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwala Nr XIX/42/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8. art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717.Nr l62, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) art. 18 i 19 pkt.1 lit. ”d” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) w związku z art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ l.

Na terenie Gminy Jodłowa ustala się opłatę administracyjną w kwocie 11 zł za czynności urzędowe polegające na potwierdzeniu przez poświadczenie oświadczenia wnioskodawcy, którym jest uprawniony do pierwokupu właściciel gospodarstwa rolnego.

§ 2.

Kwotę opłaty administracyjnej określoną w § l należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Jodłowa lub w banku wskazanym przez Urząd Gminy przed otrzymaniem poświadczenia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego w art. 7 określa rodzaj dokumentów, którymi winien się wykazać przed notariuszem uprawniony do pierwokupu właściciel gospodarstwa rolnego przy sporządzaniu aktu notarialnego na nabycie nieruchomości rolnej celem powiększenia gospodarstwa rodzinnego. Takimi dokumentami między innymi są:
• oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat przez osoby, które chcą mieć dowód na posiadanie kwalifikacji rolniczych,
• oświadczenie nabywców lub uprawnionych do pierwokupu nieruchomości rolnych o tym, że dane gospodarstwo jest gospodarstwem rolnym, w którym łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha.
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nakłada na Wójta obowiązek poświadczenia złożonego przez nabywcę oświadczenia. Sprawa dokonania czynności urzędowej polegającej na poświadczeniu oświadczenia wnioskodawcy nie podlega przepisom ustawy o opłacie skarbowej.

W związku powyższym należy wprowadzić opłatę administracyjną za wykonanie w/w czynności - zgodnie z art. 18 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Kwota 11 zł jest odpowiednikiem opłaty skarbowej należnej za wydanie zaświadczenia określonej w ustawie o opłacie skarbowej. Za złożenie podania wraz z załącznikami w sprawach j.w. pobiera się opłatę skarbową w kwocie:
• 5 zł podanie,
• 0,50 zł każdy załącznik
.