Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 41
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XIX/41/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Data publikacji: 2005-01-19
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała NrXIX/41/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 7 grudnia 2004r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759) art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 62, poz. 718, z 2001r. Nr 46. poz. 499, z 2002r. Nr 74 poz.676 i Nr 113.poz. 984, z 2003r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004r.Nr 96.poz.959) i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84, Nr 200,poz. 1683, z 2003r. Nr 96,poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203.poz.1966 oraz z 2004r.Nr 92.poz.880 i 884, Nr 96.poz.959 i Nr 123.poz.1291)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§l

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

  1. budynki gospodarcze znajdujące się poza obszarem gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, pozostałe po przekazaniu gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa;
  2. grunty zajęte pod drogi dojazdowe wewnętrzne do gruntów rolnych i leśnych, oznaczone w ewidencji gruntów symbolem dr - w gospodarstwach rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym;
  3. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej;
  4. budowle i grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, pochodzącymi od właścicieli nieruchomości oraz oczyszczania ścieków;
  5. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, która nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy -Prawo działalności gospodarczej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§3

 Traci moc uchwała Nr XII/54/03 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości /Dz.Urz.Woj. Podkarp. z Nr 177.poz.2720/.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2005r.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal