Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 42
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o przetargu
Data publikacji: 2004-12-14
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Treść archiwalna z dnia: 2005.02.03

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz.1492), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2, § 13, § 14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108), § 9 ust.2 Załącznika do Uchwały Nr V/13/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003r. ( Dz. Urzędowy Woj. Podkarpackiego Nr 29,poz. 522 i Nr 131, poz..1817)

Wójt Gminy Jodłowa ogłasza

przetarg ustny niograniczony na oddanie w dzierżawę części działki nr 1821 ( 10 m2 ) położonej w Jodłowej wpisanej w księdze wieczystej Nr 11 642.

Numer działki i powierzchnia:
część działki nr1821- 10m2

Numer księgi wieczystej:
11 642

Położenie:
Jodłowa

Opis nieruchomości:
działka niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
pod lokalizację obiektu tymczasowego ( kiosku ) na prowadzenie działalności handlowej z uwzględnieniem kolportażu prasy.

Okres umowy:
3 lata od dnia 1 marca 2005 r. do 28 lutego 2008 r. .

Cena wywoławcza z tytułu dzierżawy:
Cena wywoławcza z tytułu dzierżawy w/w działki wynosi 144 zł (słownie: sto czterdzieści cztery złote) miesięcznie Stawka czynszu zawiera podatek VAT

Termin wnoszenia czynszu:
z góry do dnia 15-go każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłat:
Ustalona w wyniku przetargu stawka czynszu ulegnie zmianie w 2006 i 2007 roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.

Przetarg odbędzie się dnia 18 stycznia 2005 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Jodłowa.
Niezbędnym warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium.

Wadium wynosi 14 zł ( słownie: czternaście złotych).

Postąpienie:
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium należy wpłacić w gotówce najpóźniej do dnia 13 stycznia 2005 r. w kasie Urzędu Gminy Jodłowa w godz. 800 – 1300 lub na konto Urzędu Gminy Jodłowa w Banku Spółdzielczym w Dębicy O/Jodłowa Nr konta 94751013-101-3600-11/12 ( liczy się data wpływu na konto Urzędu Gminy Jodłowa).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się tego uczestnika przetargu od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Gminy Jodłowa.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita