Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 34
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVIII/34/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego
Data publikacji: 2004-11-04
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA NR XVIII/34/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „e", art. 58 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.), Rada Gminy Jodłowa, uchwala, co następuje:

§1

  1. W celu realizacji zadania inwestycyjnego - II etap prac budowlano-montażowych dla inwestycji pn. „Obiekt dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej" upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granicę ustaloną w budżecie gminy na 2004 rok w kwocie 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych 00/100).
  2. Zobowiązanie określone w ust. l pokryte zostanie z wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2005 roku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal