Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 30
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
Data publikacji: 2004-10-13
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Tekst archiwalny z dnia 02.11.04

G.341-8/04

Jodłowa, 2004-10-13

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

I.Żwirowanie dróg na terenie gminy Jodłowa / wykaz dróg stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia / poprzez rozścielenie żwiru / pospółki / na odcinkach dróg w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Grubość rozścielonego żwiru winna być w miarę równomierna i wynosić ok.10cm. Wbudowanie żwiru nie obejmuje wałowania.

II.Wbudowanie otoczaków na drogi na terenie gminy Jodłowa / wykaz dróg stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia / poprzez rozścielenie otoczaków na odcinkach dróg w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Grubość rozścielonych otoczaków winna być w miarę równomierna i wynosić ok.15cm.Wbudowanie otoczaków nie obejmuje wałowania

1) Nazwa i adres zamawiającego:
GMINA JODŁOWA
39-225 Jodłowa
www.ugjodłowa.itl.pl/bip
E-mail ug_jodłowa@wp.pl
Godziny urzędowania 8.00-15.00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy Jodłowa, pok. nr 10 od godz. 8.00-15.00
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 0.00zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
I. Żwirowanie dróg na terenie gminy Jodłowa / wykaz dróg stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia / poprzez rozścielenie żwiru / pospółki / na odcinkach dróg w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Grubość rozścielonego żwiru winna być w miarę równomierna i wynosić ok.10cm. Wbudowanie żwiru nie obejmuje wałowania.
II. Wbudowanie otoczaków na drogi na terenie gminy Jodłowa / wykaz dróg stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia / poprzez rozścielenie otoczaków na odcinkach dróg w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Grubość rozścielonych otoczaków winna być w miarę równomierna i wynosić ok.15cm.Wbudowanie otoczaków nie obejmuje wałowania.
kod CPV 14212100-1

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia; 2004.11.30

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można pobrać w UG Jodłowa

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium: cena              waga -100

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
URZĄD GMINY JODŁOWA
39-225 Jodłowa
Pokój nr 10
do dnia 2004-10-29 do godz. 8.30

11) termin związania ofertą
okres 30 dni, tj. do dnia 2005-11-29

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita