Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 29
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
Data publikacji: 2004-09-20
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Treść archiwalna z dnia 11.10.04

G.341-6/04

Jodłowa, 2004-09-20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie remontu warstw nawierzchni drogi o nr ew. gruntu 1879/2,1963/6 w Jodłowej polegającego na wykonaniu na odcinku 264,05mb :
-podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna ,po zagęszczeniu 20cm - otoczaki frakcja 35mm-63mm
-podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa dolna , po zagęszczeniu 20cm - pospółka do nawierzchni drogowych

l) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA JODŁOWA
39-225 Jodłowa
www.ug.jodlowa.itl.pl/bip
E-mail ug_jodlowa@wp.pl
Godziny urzędowania godz.8.00-15.00

2) Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie w Urzędzie Gminy Jodłowa, pok. nr 10 od godz. 8.00 - 15.00

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Wykonanie remontu warstw nawierzchni drogi o nr ew. gruntu 1879/2,1963/6 w Jodłowej polegający na wbudowaniu na odcinku 264,05mb :
-podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20cm - otoczaki frakcja 35mm-63mm
-podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20cm - pospółka do nawierzchni drogowych W/w prace należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót oraz ze złożonym kosztorysem ofertowym. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

2004.11.15

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można pobrać bezpłatnie w UG Jodłowa.

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium                                     Waga

|cena za całość wykonania zadania            100

 Cenę oferty należy obliczyć poprzez dokładne wypełnienie kosztorysu ofertowego załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Wprowadzenie przez Oferenta jakichkolwiek zmian do kosztorysu / min. zmiana obmiaru, podstawy wyceny, norm / zostanie potraktowane jako niezgodne z SIWZ i spowodują odrzucenie oferty.

10) miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Jodłowa
39-225 Jodłowa
Pokój nr 10
do dnia 2004-10-08 do godz. 8.30

11) termin otwarcia ofert:

2004-10-08 godz.9.00 Urząd Gminy Jodłowa pok.15

12) termin związania ofertą

okres 30 dni, tj. do dnia 2004-11-08

Wójt Gminy Jodlowa
mgr. Władysław Kita