Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   66
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 64/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 września 2004 r. w sprawie przyjęcia darowizny
 

Zarządzenie Nr 64)04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 10 września 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. l i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 6 pkt l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr l, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721. Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124, Z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880), § 2 ust. l pkt 3 i ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr V) 13)03 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy Jodłowa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urzędowy woj. Podkarpackiego Nr 29, poz. 522 i Nr 131, poz. 1817)

zarządzam, co następuje:

§ l. Postanawia się przyjąć darowiznę od niżej wymienionych osób następującej działki położonej w Jodłowej:
działka (droga) oznaczona numerem ewidencyjnym 4109)5 o powierzchni 0,08 ha wpisana w księdze wieczystej Nr 56 048 stanowiąca własność ************** zamieszkałych Jodłowa w l )2 części i ******************* zamieszkałych Jodłowa w l )2 części.
Działka nr 4109)5 jest obciążona służebnością przejazdu, przechodu i przegonu na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 4125) l, 4125)2, 4109)3 i 4109)4.

Działka nr 4109)5 przeznaczona będzie pod drogę gminną.

§ 2. Gmina Jodłowa nie ponosi żadnych kosztów związanych z przekazaniem w)w działki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                               Wójt Gminy Jodłowa

                                                                   Władysław Kita

____________

**** dane osobowe usunięte w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (L.Gajda-inspektor)

 
  Data publikacji   2004-11-24


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2177971