Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej
Data publikacji: 2003-04-10
Osoba, która stworzyła pozycję:  Lucyna Gajda
Osoba odpowiedzialna za tresć: mgr Elżbieta Stanula

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej zostało utworzone na mocy Uchwały Nr XXIII/127/96 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 10 września 1996r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej z późn. zm. i działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2023r.,poz.40 z późn.zm./;
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2020 poz. 194/;
 3. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz.U. z 2022r. poz. 2393/;
 4. statutu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej.

 

 Centrum Kultury realizuje zadania w dziedzinie:

 1. tworzenia warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 2. tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 3. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i oświatowych społeczeństwa,
 4. organizowania i zapewniania dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej,
 5. rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelnictwa,
 6. udostępniania zbiorów bibliotecznych,
 7. działalności informacyjnej, bibliograficznej, popularyzacji książek i czytelnictwa,
 8. promocji gminy,
 9. prowadzenia Centrum Edukacji Ekologicznej,
 10. prowadzenia Klubu Seniora

Osoby odpowiedzialne

Agata Wiatr-Nawracaj

Stanowisko: Główny księgowy

mgr Waldemar Sztogrin

Stanowisko: Dyrektor

Tel: (014) 681 35 14

Do zakresu działań Dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Centrum Kultury na zewnątrz,
 2. organizowanie pracy i dbałość o prawidłowe funkcjonowanie Centrum Kultury,
 3. nadzór nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi Centrum Kultury,
 4. zatwierdzanie planu działalności Centrum Kultury,
 5. wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji, decyzji i regulaminów,
 6. stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
 7. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej.

Dyrektor Centrum Kultury zatrudnia i zwalnia pracowników Centrum Kultury oraz wykonuje w stosunku do nich wszystkie czynności ze stosunku pracy.

Maria Kaczka

Stanowisko: Bibliotekarz

Tel: (014) 681 35 14

mgr Elżbieta Stanula

Stanowisko: Informacje wprowadziła

Tel: 14 630 20 09

14 683 30 53 wew. 109

Załączniki

 • Lucyna Gajda

  Ilość pobrań: 2