Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WŁADZE, BUDŻET
 
  Grupa:   WŁADZE, BUDŻET
  Nazwa pozycji   Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej
 

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej zostało utworzone na mocy Uchwały Nr XXIII/127/96 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 10 września 1996r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej z późn. zm. i działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,poz.446 z późn.zm./;
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2012 poz. 406 z późn.zm./;
 3. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz.U. z 2012r. poz. 642 z późn. zm/;
 4. statutu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej.

 

 Centrum Kultury realizuje zadania w dziedzinie:

 1. tworzenia warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 2. tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 3. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i oświatowych społeczeństwa,
 4. organizowania i zapewniania dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej,
 5. rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelnictwa,
 6. udostępniania zbiorów bibliotecznych,
 7. działalności informacyjnej, bibliograficznej, popularyzacji książek i czytelnictwa,
 8. promocji gminy,
 9. prowadzenia kuchni,
 10. prowadzenia Centrum Edukacji Ekologicznej,
 11. prowadzenia Klubu Seniora
 
  Data publikacji   2003-04-10


Osoby odpowiedzialne:
Główny księgowy
Agata Wiatr-Nawracaj
Dyrektor
mgr Waldemar Sztogrin
Tel: (014) 681 35 14

Do zakresu działań Dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Centrum Kultury na zewnątrz,
 2. organizowanie pracy i dbałość o prawidłowe funkcjonowanie Centrum Kultury,
 3. nadzór nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi Centrum Kultury,
 4. zatwierdzanie planu działalności Centrum Kultury,
 5. wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji, decyzji i regulaminów,
 6. stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
 7. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej.

Dyrektor Centrum Kultury zatrudnia i zwalnia pracowników Centrum Kultury oraz wykonuje w stosunku do nich wszystkie czynności ze stosunku pracy.


Instruktor ds.kulturalno - oświatowych
Agnieszka Szewczyk
Tel: (014) 681 35 14
Instruktor ds. upowszechniania kultury
Irena Trojan
Tel: (014) 681 35 14
Bibliotekarz
Maria Kaczka
Tel: (014) 681 35 14
Informacje wprowadziła
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 09
14 683 30 53 wew. 109


Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr Elżbieta Stanula
 
  Ilość odwiedzin: 1919357