Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego

Drukuj
Grupa: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nazwa pozycji: Kontrole zewnętrzne 2011 r.
Data publikacji: 2012-09-26
Osoba, która stworzyła pozycję:  Lucyna Gajda
Osoba odpowiedzialna za tresć: mgr Małgorzata Mikrut

Kontrole zewnętrzne Urzędu Gminy Jodłowa w 2011 roku

1. W dniu 17 maja 2011 r. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę problemową z zakresu prowadzenia, aktualizacji i udostępniania rejestru wyborców i wykorzystania dotacji przeznaczonej na ten cel za rok 2010 i do końca pierwszego kwartału 2011 r.

Sprawozdanie z kontroli znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

2. W dniu 8 września 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przeprowadził kontrolę końcową w sprawie wykorzystania środków WFOŚiGW w Rzeszowie udzielonych na podstawie umowy dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Docieplenie oraz remont budynku przedszkola w Jodłowej

Kserokopia protokołu kontroli znajdują się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

3. W dniu 8 września 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przeprowadził kontrolę końcową w sprawie wykorzystania środków WFOŚiGW w Rzeszowie udzielonych na podstawie umowy dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dzwonowa

Kserokopia protokołu kontroli znajdują się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

4. W dniach 10-12 października 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przeprowadził kontrolę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013, której przedmiotem była Budowa boiska wiejskiego wraz ze świetlicą, parkingiem, chodnikiem, garażem i zapleczem sanitarnym w Jodłowej Górnej.

Raport z czynności kontrolnych znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

5. W dniach 3- 4 i 9 listopada 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  przeprowadził kontrolę na zakończenie realizacji projektu pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jodłowa realizowanego w ramach osi priorytetowej 2 "Infrastruktura techniczna", Działanie 2.2 "Infrastruktura energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Informacja pokontrolna oraz odpowiedź na informację pokontrolną znajdują się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.