Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   50
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 49/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne
 

ZARZĄDZENIE Nr 49)04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 3 sierpnia 2004 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 13 ust. l, art. 38 ust. l i 2 i art. 40 ust. l pkt l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984.Nr l26.poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr l, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 i z 2004 r. Nr 6 , poz.39. Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880), § 2 ust. l , § 4 ust. 3, § 12 i § 13 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r, w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 i z 2003 r. Nr 7, poz. 80), § 9 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr V) 13)03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. (Dz. Urzędowy Woj. Podkarpackiego Nr 29, poz. 522)

zarządzam ,co następuje:

§ l. Postanawia się ogłosić przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,01 ha, położonej w Jodłowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1828 na okres dziesięciu lat od dnia 4 września 2004 roku do dnia 3 września 2014 roku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.

§ 2. Przetarg odbędzie się dnia 20 sierpnia 2004 r. o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Jodłowa.
Cena wywoławcza z tytułu dzierżawy w)w działki wynosi 133 zł (słownie: sto trzydzieści trzy złote) miesięcznie.
Stawka czynszu zawiera podatek VAT.
Wadium wynosi 13 zł (słownie: trzynaście złotych).
Postąpienie wynosi 13 zł (słownie: trzynaście złotych).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-09-10


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167484