Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 28
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVII/28/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 sierpia 2004 r. w sprawie darowizny działek
Data publikacji: 2004-08-27
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA NR XVII/28/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 13 sierpnia 2004 r.

w sprawie darowizny działek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 13 ust. 2 w związku z art. 6 pkt l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr l, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720, 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880), § 8 Załącznika do Uchwały Nr 5/13/03 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy Jodłowa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urzędowy woj. Podkarpackiego Nr 29, poz. 522 i Nr 131, poz. 1817) Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ l.

Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Dębickiego nieruchomości położonych w Jodłowej stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Jodłowa niżej wymienionych:

  1. działka nr 1549)48 o powierzchni 0,01 ha,
  2. działka nr 1578)1 o powierzchni 0,00 ha (13 m2),
  3. działka nr 1855)1 o powierzchni 0,02 ha,
  4. działka nr 2142)3 o powierzchni 0,01 ha,
  5. działka nr 2142)4 o powierzchni 0,00 ha (24 m2),
  6. działka nr 1963)13 o powierzchni 0,01 ha,
  7. działka nr 2144)1 o powierzchni 0,01 ha,
  8. działka nr 1839)3 o powierzchni 0,01 ha,
  9. działka nr 1856)3 o powierzchni 0,02 ha,
  10. działka nr 1562)1 o powierzchni 0,01 ha.

§ 2.

Darowizna nieruchomości wymienionych w § 1 jest konieczna w celu przebudowy drogi powiatowej nr 1554 i 4648 (odcinki dróg powiatowych nr 310 Bielowy - Jodłowa oraz 313 Jasło - Jodłowa - Ryglice).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal