Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 27
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVII/27/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej
Data publikacji: 2004-08-27
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała Nr XVII/27/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 13 sierpnia 2004r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r., Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r.Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203) i art. 16 ust.1, art. 17 ust.1, pkt.18, art. 110 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 i Nr 99, poz. 1001), art.20 ust.3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2003r. Nr 228,poz. 2255 oraz z 2004r. Nr 35, poz.305 i Nr 64, poz.593) oraz § 6 ust. 2 statutu gminy Jodłowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/48/01 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Jodłowa (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 83,poz. 1476 i 1477 oraz z 2003r. Nr 15,poz. 305 i Nr 65, poz. 1296) Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr III/67/02 Rady Gminy Jodłowa z dni 27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej, zmieniona uchwałą Nr V/15/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej oraz uchwałą Nr XI/44/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 października 2003r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

 § 4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0