Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 23
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVII/23/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2004 r.
Data publikacji: 2004-08-25
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała Nr XVII/23/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 13 sierpnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2004 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r . Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 1l3,poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116 poz. 1203 oraz art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. -o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 , Nr 45,poz.391, Nr 65,poz. 594, Nr 96, poz.874. Nr 166,poz.l611, Nr 189,poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz.177) Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§1.

Przyjmuje się informacje Wójta Gminy Jodłowa o przebiegli wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2004 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal