Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 19
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVI/19/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. uchylająca uchwałę Nr XVI/3/04 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego
Data publikacji: 2004-08-13
Osoba, która stworzyła pozycję:   

UCHWAŁA NR XVI/19/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 18 czerwca 2004 r.

uchylająca uchwałę Nr XIV/3/04 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. 4 i art. 58 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), Rada Gminy Jodłowa, uchwala, co następuje:

§1

1. Uchyla się w całości uchwałę Nr XIV/34/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal