Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 16
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVI/16/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Data publikacji: 2004-08-13
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA Nr XVI/16/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 18 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie l m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. l i art.41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003 r.Nr 80, poz.717,Nr 162, poz 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 40 ust 2,4,5,6,8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2000 r.Nr 71 poz.838 ,Nr 86.poz.958, z 2001 r. Nr 125, poz.1371, z 2002 r.Nr 25, poz.253.Nr 41.poz.365.Nr 62.poz.554, Nr 74, poz676,Nr89,poz.804,Nr 113.poz.984 i Nr 216, poz.1826 , z 2003 r.Nr 80, poz.717 i 721, Nr 200, poz.1953 oraz Nr 217, poz.2124)
Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§1

l. Ustala się stawki opłat za zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Jodłowa, jak następuje:

  1. dzienną stawkę opłaty za zajęcie l m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót - w wysokości 10 zł
  2. roczną stawkę opłaty za zajęcia l m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego — w wysokości 200zł
  3. dzienną stawkę opłaty za zajęcie l m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam —w wysokości 10 zł
  4. dzienną stawkę opłaty za zajęcia l m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3- w wysokości 10 zł

2. Ustalone stawki, o których mowa w § l stosuje się do jezdni i ciągów pieszych. Do pozostałych elementów pasa drogowego stosuje się stawki zmniejszone o 25%.

§2

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w § l ust. l pkt l, które powoduje - zajęcia powyżej 50% szerokości jezdni, dzienną stawkę opłaty ustalonej w §1 za zajęcia pasa drogowego na ten cel podwyższa się o 25 %.

§3

  1. W razie umieszczenia w pasie drogowym urządzenia napowietrznego stawkę opłat, o której mowa § l ust. l pkt 2 z uwzględnieniem § l ust.2 zmniejsza się o 25 %.
  2. Przez urządzenie napowietrzne, o którym mowa w ust. l rozumie się napowietrzne linie energetyczne i linie telekomunikacyjne.

§4

W przypadku zajęcia pasa drogowego, na prawach wyłączności, pod parkingi dzienną stawkę opłat ustaloną w § l ust. l pkt.4 z uwzględnieniem w § l ust.2 zmniejsza się o 25 %.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal