Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 15
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVI/15/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozoju Lokalnego Gminy Jodłowa na lata 2004 - 3013.
Data publikacji: 2004-08-13
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA Nr XVI/15/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 18 czerwca 2004 r.

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jodłowa na lata 2004-2013.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.l055 i Nr 116 poz.1203) Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jodłowa na lata 2004- 2013 " stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Barbara Wal 

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0