Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 14
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVI/14/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jodłowa do 2013 roku
Data publikacji: 2004-08-05
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA Nr XVI/14/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia18 czerwca 2004 roku

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jodłowa do 2013 roku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Gminy Jodłowa do 2013 roku" stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0