Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   46
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 45/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 

ZARZĄDZENIE NR45)04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 6 lipca 2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 13 ust. l, art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr l, poz. 15, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 i z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880), § 9 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr V) 13)03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. (Dz. Urzędowy Woj. Podkarpackiego Nr 29, poz. 522) zarządzam, co następuje:

§ l.

Przeznacza się do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 1828 położoną w Jodłowej, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia na okres dziesięciu lat od dnia 4 września 2004 roku do dnia 3 września 2014 roku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § l podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jodłowa a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-08-02Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167438