Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   34
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 33/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2000 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29.20.2000 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczzeń socjalanych.
 

ZARZĄDZENIE Nr 33/2004r.
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 21 maja 2004r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2000 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29.12.2000r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Na podstawie art.8 ust 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Dz.U Nr 70, poz.335 z 1996r., Nr 118, poz.561. Nr 139,poz.647 i Nr 147, poz. 686; z 1997r, Nr 82.poz.518.Nr 121,poz.770; z 1998r., Nr 75,poz.486, Nr 113,poz.717, Nr 135,poz. 1146 i Nr 213, poz.2081/ po uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę, zarządzam co następuje:

§1

W Zarządzeniu Nr 32 /2000 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29.12.2000r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zmienionym Zarządzeniem Nr 47/01 z dnia 31 grudnia 2001 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. w Regulaminie ZFŚS:

  1. w § 15 w pkt. l ,2,3,i 4 skreśla się wyrazy „i zagraniczne"
  2. w § 34 ust.3 pkt.3 otrzymuje brzmienie: „3 / osobom otrzymującym dodatki mieszkaniowe i ryczałt na zakup opału na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych / Dz.U.Nr 71.poz.734 z późn.zm./
  3. dodaje się § 39 w brzmieniu: „§ 39 . Komisja Socjalna powołana Zarządzeniem nr 10/96 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 sierpnia 1996r. opiniuje przeznaczenie środków z ZFŚS na cele wskazane w niniejszym Regulaminie"

2. W załączniku nr l do Regulaminu ZFŚS
- Tabela dopłat z ZFŚS do usług wypoczynkowych i biletów wstępu na imprezy skreśla się wyrazy „i zagranicznych"

§2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-07-09


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167487