Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 30000 euro
Data publikacji: 2003-07-18
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Treść archiwalna z dnia: 2003-09-04

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

 Gmina Jodłowa,

 39-225 Jodłowa ,

 woj. podkarpackie,

 pow. dębicki, tel. 014 6833044, fax 014 6833053,

 e-mail: ug.jodlowa@poczta.onet.pl,

 ogłasza przetarg nieograniczony na zmianę konstrukcji dachu ze stropodachu na czterospadowy na budynku Banku Spółdzielczego i Urzędu Gminy Jodłowa.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 2003.11.15.

Wadium - 2000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 10, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami - Grażyna Pacana, tel. 014 6833048,

w godz. 8:00-15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 10.

Termin składania ofert upływa dnia 26.08.2003 o godzinie 08:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.08.2003 o godzinie 09:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 10. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uprzejmie informuję, że ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 97 z dnia 11.07.2003 pod pozycją 40982.

 

Z poważaniem:

Wójt Gminy Jodłowa

mgr Władysław Kita