Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 8
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro.
Data publikacji: 2003-08-04
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Tekst archiwalny z dnia: 2003-08-27

G.341-7/03

 Gmina Jodłowa

39 - 225 Jodłowa

woj podkarpackie

pow. dębicki, tel. (014) 6833053

e-mail: ugjodlowa@poczta.onet.pl.

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Modernizacja nawierzchni na drodze na cmentarzu oraz parkingu na działce nr 2144 w Jodłowej

Zadanie 1: Modernizacja drogi na cmentarzu.

Zadanie 2: Modernizacja nawierzchni na parkingu na działce nr 2144 w Jodłowej

Wymagany termin wykonania zamówienia:

2003-09-20

Specyfikację istotnych warunków zamówienia:

bezpłatnie, można odebrać w:

Urząd Gminy Jodłowa, 39-225 Jodłowa, pokój nr 10

w godzinach 8:00 - 15:00

Oferty należy składać do dnia 2003-08-14 do godz. 8.45 w:

Urząd Gminy Jodłowa, 39- 225 Jodłowa,

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2003-08-14

o godz. 9.00 w:

Urząd Gminy Jodłowa, 39- 225 Jodłowa,

pokój nr 15

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych:

a) posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b) posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c) dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

d) znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.

Zadanie nr 1

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena - 100%

Zadanie nr 2

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena - 100%

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Jodłowa

mgr Władysław Kita